Dlouhodobý projekt „Skutečně zdravá škola“

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky.

Zdravá škola = zdravé děti = zdravá generace = v budoucnosti zdravé město se zdravými občany.
 

Záměr

Chceme, aby děti byly schopny kritického myšlení a odnášely si ze školy znalosti a dovednosti, které jim umožní utvářet trvale udržitelnou budoucnost.
 

Co musíme udělat, aby se naše školka stala Skutečně zdravou?

Školka musí splnit specifická kritéria, aby získala ocenění – certifikáty (mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou).

Kritéria se týkají těchto témat:

 • Angažovanost a kultura stravování
 • Kvalita jídla a místo jeho původu
 • Vzdělávání o jídle a stravování
 • Místní společenství a spolupráce

Splněním podmínek pro bronzovou úroveň se školka stane součástí sítě Skutečně zdravých školek.

 

Co děláme v rámci kritérií bronzového hodnocení?
Angažovanost a kultura stravování

1. Na naší škole funguje Akční skupina pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve škole a dohodla se na dalších aktivitách.

Členové Akční skupiny:

 • člen vedení školy: Věra Mičková, zástupkyně = školní koordinátor
 • člen pedagogického sboru: Mgr. Marta Knopová, učitelka
 • člen školní kuchyně: Žaneta Pospěchová, vedoucí ŠJ = koordinátor ŠJ, Hana Pánková, kuchařka
 • rodič: Bc. Radka Žabková

Aktivity Akční skupiny:

 • Vyhodnocuje a celkově zlepšuje školní stravování a kulturu stravování.
 • Snaží se, aby škola poskytovala dětem praktické vzdělání v oblasti stravování do celého procesu zahrnuje co nejvíce osob, ať již z řad rodičů nebo veřejnosti.
 • Klíčovými oblastmi aktivity akční skupiny jsou kvalita potravin, udržitelnost a zdravá výživa.

Konkrétní aktivity:

 • Pěstování plodin na pozemcích školy, jejich následné využití při výuce.
 • Navazování spolupráce s místními pěstiteli, tak aby se žáci mohli dozvědět více o tom, odkud jídlo pochází.

2. S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování.

 • Zapojujeme děti a rodiče do plánování změn ve školním stravování, tak aby se s nimi ztotožnili a aby jim porozuměli.
 • Získáváme zpětnou vazbu různými formami: dotazník, ankety, organizace ochutnávek.
 • Žádáme rodiče, aby nám doporučili recepty, které jim doma chutnají a ty pak uvaříme.

3. Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a aktivitách programu Skutečně zdravá škola. Rodiče jsou rovněž vyzýváni, aby přišli osobně některá jídla ochutnat.

 • Zveřejňujeme školní jídelníčky na webových stránkách školy nebo na informační nástěnce, včetně údajů o původu potravin.
 • Vyvěšujeme na webových stránkách obrázky a hodnocení školních jídel.
 • Poskytujeme informace o školních aktivitách, co se týče vaření a pěstování plodin na školní zahradě.
 • Pořádáme ochutnávky pro rodiče dětí.
 • Na webové stránce zveřejňujeme recepty, které dětem obzvláště chutnají.

4. Respektujeme potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.

 • Se zaměstnanci a akční skupinou postupně plánujeme, jakým způsobem vyhovět strávníkům se speciální dietou.
 • Rodiče informujeme o možnosti přinést si vlastní oběd.
 • Při sestavování jídelníčku bereme v potaz etnické, etické či kulturní požadavky všech dětí, což zpříjemní celkovou stravovací kulturu školky a může děti motivovat k tomu, aby vyzkoušeli některé nové, dosud neznámé potraviny.
 • Provádíme dotazníkové šetření mezi rodiči. Co by chtěli změnit tak, aby se děti na jídlo více těšily?

5. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

 • Nakupujeme některé ekologické čisticí prostředky evropské ekoznačky „květina –Euroflower“ nebo české značky „Ekologicky šetrný výrobek“.
 • Ekologicky šetrné prostředky jsou v přírodě lehce a rychle rozložitelné, jsou vyráběny z přírodních obnovitelných zdrojů, s použitím šetrných metod a s úsporou energií.
Kvalita jídla a místo jeho původu
 1. Jídla podávaná dětem neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
 2. Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
 3. Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné. Naši dodavatelé - Farma Luční dvůr a Farma Sedlnice (ovoce a zelenina); Řeznictví Pítr (maso); Farmáři Fa Pavel (vejce); Mlékárna Valašské Meziříčí (mléko a mléčné výrobky); Bartoňova a Starojická pekárna (pečivo)
 4. Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
 5. V mateřské škole nebo na webu školky jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
  Informujeme děti, rodiče, zaměstnance o místních nebo regionálních potravinách, které používáme pro přípravu jídel ve školní jídelně, a to prostřednictvím nástěnek, letáků, nebo na internetových stránkách. Kuchařky se podílí na vzdělávání dětí prostřednictvím školních seminářů, hodin vaření, kde děti učí o zdravé výživě.
 6. Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.
  Zapojujeme pracovníky školní jídelny do návštěv místních zemědělských podniků, aby sami zjistili, odkud jimi používané potraviny vlastně pocházejí.
  Pracovníci školní jídelny se účastní pravidelně Školení zaměstnanců v oblasti přípravy zdravých a sezónních potravin.
 7. Děti a pracovníci mateřské školy mají přístup k pitné vodě dle svých potřeby po celý den pobytu ve školce.
  Podáváme vodu ve džbáncích. Pro zlepšení chuti a atraktivnosti ji ochucujeme bylinkami (např. máta nebo meduňka) a kousky ovoce jako např. citronu, jahod anebo grepů.
 8. Doslazované nápoje jsou nahrazeny nápoji neslazenými.
  Nabízíme dětem nedoslazované ovocné či zeleninové džusy, vodu s citronem nebo ovocný, bylinkový čaj.
 9. Školní jídelna mateřské školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.Vzdělávání o jídle, zásadách zdravé výživy

Tematické vzdělávací akce na podporu zdravého stravování pořádáme průběžně, jsou součástí projektování ŠVP a TVP.

Společné aktivity:

 • vytvořili jsme zahrádku, na které děti pěstují zeleninu, bylinky
 • využíváme plodiny vypěstované dětmi
 • navštěvujeme farmy
 • pečeme, vaříme s dětmi
 • využíváme odpad ze školní jídelny a vyrábíme kvalitní hnojivo pro naši zahrádkuMístní společenství a spolupráce
 1. Každoročně pořádáme pro děti, rodiče a veřejnost akce na téma zdravé stravování.
 2. Aktivně se snažíme zapojit rodiče dětí do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.

Co děláme, v rámci kritérií stříbrného hodnocení?

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení mateřské školy odsouhlasilo Plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.

Děti se stravují v příjemné a klidné atmosféře tak, aby měly dostatek času si jídlo vychutnat

Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji

Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.

Kuřecí maso pochází z vysoce šetrných chovů nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.

Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).

Ve školní jídelně jsou podávány přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Pro pěstování plodin na školní zahradě používáme pouze ekologicky šetrné postupy.

Alespoň jednou ročně děti s pedagogy připraví pokrm ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.

Místní společenství a spolupráce

Pořádáme akce s cílem zapojit rodiče dětí a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.

 


FUNKČNÍ SYSTÉM ÚRAZOVÉ PREVENCE v MŠ Palováček, s.r.o.

Součástí tohoto preventivního systému jsou „Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví v případě exkurze ve Školní kuchyni“ (interní hygienická a bezpečnostní pravidla). Návštěva provozu školní kuchyně je součástí výuky dětí v rámci programu Skutečně zdravá škola – vzdělávání o jídle.

Níže jsou uvedeny druhy rizikovosti a navrhovaná opatření

 • Infekční onemocnění - Návštěva provozu probíhá s pedagogickým dozorem, který před vstupem zkontroluje zdravotní způsobilost každého jednotlivce
 • Úraz - Návštěvy probíhají ve skupinkách max. 15 osob

 • Nehygienické chování - Každý účastník exkurze si před vstupem do provozu umyje ruce. Účastníci exkurze jsou oblečeni v ochranném plášti a mají pokrývku hlavy

 • Manipulace s přístrojem - Účastníci exkurze se nedotýkají technologického vybavení v kuchyni. Účastníci exkurze do provozu nevnášejí žádné předměty