Vnitřní řád školní jídelny


MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína


Č. j.: PA-MA-49-1/2016
Vypracovala: Mgr. Lenka Macíčková, ředitelka
Projednáno na pedagogické radě dne: 22. 7. 2016
Projednáno na provozní poradě dne: 22. 7. 2016
Účinnost ode dne: 1.9.2016 (Tento Provozní řád ŠJ ruší platnost PŘŠJ 2015)

Změny
28.9.2017
Finanční limity na školní rok 2017/18
Stravování dětí mladších 3 let
12.7 .2019
Finanční limity na školní rok 2019/20

Školní jídelna je součástí MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína.
Provozní řád školní jídelny je součástí Školního řádu MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína.

Pro provoz školní jídelny platí obecné pokyny a ustanovení Školního řádu MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína a následující pravidla.

Účel a předmět činnosti

Školní jídelna MŠ zabezpečuje stravování dětí ve věku zpravidla od 3 do 7 let a nejdříve však pro děti od 2 let a zaměstnanců MŠ. Maximální kapacita ŠJ je 80 strávníků.

Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, hygienickými předpisy, bezpečnostními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). V Příloze č. 1 je stanovena průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let) uvedené v Příloze č. 1 vyhlášky o školním stravování.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny, nebo ředitelny MŠ.

Přihlášky ke stravování

Děti při zápisu do MŠ obdrží přihlášku k předškolnímu vzdělávání a přihlášku ke školnímu stravování.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

Životospráva dětí

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.

Dítě v MŠ má právo denně odebrat:

a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem

včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Hlavním jídlem se rozumí oběd, doplňkovým jídlem přesnídávka a svačinka.

Doba podávání jídel

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly (max. 3 hodiny)

 • Ranní přesnídávka 8:35 – 9:00, předškoláci 8:45 – 9:00
 • Oběd 11:35 – 12:00, předškoláci 12:00 – 12:30
 • Odpolední svačinka 14:15 – 14:45, předškoláci 14:30 – 14:45

Doba stravování děti mladší tří let je posunuta (každé jídlo cca o půl hodiny dříve než děti starší).

Děti, které odchází domů po obědě a mají celodenní stravování si vyzvednou odpolední svačinku ve 12:00 hodin ve třídě. Je nutné tuto skutečnost nahlásit učitelce při ranním scházení.

Pitný režim

 • Pitný režim zajišťují učitelky MŠ.
 • Během dne je v kuchyňce na stole k dispozici konvice s pitnou vodou, nerezová várnice s výpustným kohoutem na ovocný čaj, nebo multivitamínový nápoj, který si děti mohou kdykoliv nalít. Nápoje tak zůstávají v teplém (studeném) biologicky nezměněném stavu.
 • Použitý hrneček si odloží na připravený tácek na svou značku.

Pravidla chování a organizace při stravování

 • Před každým jídlem musí děti dodržovat osobní hygienu (před každou třídou jsou umyvárny). Za čistotu stolů a třídy zodpovídá paní uklízečka.
 • V každém oddělení je malá kuchyňka, kde dětem paní kuchařky jídlo připravují.
 • Při ranní přesnídávce i odpolední svačince se děti obsluhují samy ze servírovacího vozíku. Taktéž přípravu prostírání, talířů, příborů… si děti zajišťují samostatně společně s paní učitelkou.
 • Děti ze III. třídy Zvídálci si 1x týdně připravují svačinku samostatně.
 • Při obědě sedí děti u stolu, paní kuchařka jim nalije polévku. Pro hlavní jídlo si děti jdou do kuchyňky, kde je obslouží paní kuchařky. Děti mají možnost si zvolit velikost porce. Děti mají možnost přídavku jídla, kdykoliv si o něj požádají, při výdeji stravy.
 • Po dobu jídla jsou děti povinny sedět na svém místě a nevynášet potraviny ven ze třídy.
 • Použité nádobí děti samostatně odnášejí na servírovací vozík. Paní kuchařka je poté vkládá do myčky na nádobí.
 • Děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale dbáme na to, aby děti alespoň ochutnaly pokrm.
 • Žádné dítě nedokrmujeme a to ani ve výjimečných „klasických“ případech nechutenství, nebo loudání v jídle.
 • Pokud se dítě polije nebo něco vylije, paní uklízečka pomáhá dítěti s úklidem. Pokud by se dětem stal úraz, nevolnost, první pomoc poskytne paní učitelka. Při závažnějším úraze zdravotník MŠ.

Odhlášky ze stravování

 • Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit 24 hodin předem, a sice do 14:00 hodin, ve výjimečných případech do 6:30 (7:00) týž den (nemoc).
 • V pondělí vždy do 7:00 hodin.
 • Omlouvat lze telefonicky nebo formou SMS na čísle 728 776 797.
 • V případě neomluvené absence nebude platba odhlášena.
 • V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvené stravy je zákonný zástupce povinen uhradit věcnou a mzdovou režii, což vyplývá ze školského zákona, který umožňuje dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve školce.
 • V případě náhlého onemocnění je možno vydat stravu jen v prvý den nemoci. Z hygienických důvodů je nutno buď ráno, nebo v 11:00 hodin přinést označené nádobky - jídlonosiče a položit je na označený stůl na chodbě u kuchyně a vyzvednout tamtéž od 11.00 do 11.30 hodin.

Doba prázdnin, případně mimořádné volno

 • V těchto dnech jídelna nevaří a každé dítě je automaticky odhlášeno.
 • O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni na nástěnce v šatně (u jídelního lístku).
 • Pokud je dítě na škole v přírodě, výletě …, musí oběd dítěti předem zákonný zástupce odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován.
 • Rovněž, pokud zákonný zástupce přihlásí své dítě k docházce v prázdninových měsících – červenec, srpen je dítěti neodebraný oběd (po celou dobu) účtován. Nutno nahlásit do 20.6.

Provoz školní jídelny

 • Výdejní doba pro děti a zaměstnance dle rozvrhu obvykle 11:30  - 12:00, do nosičů 11:00 - 11:30
 • Doporučená doba pro výdej do jídlonosičů je od 11:00 – 11:15 hodin, do skleněných nádob se strava nevydává.
 • Při příležitosti různých akcí školy lze obvyklou dobu výdeje obědů stanovit i jinak – zákonní zástupci dětí jsou vždy předem upozornění.
 • Strava se mimo jídelnu nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů povolí vedoucí školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného dítěte v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.

Platba stravného

 • Platba stravného se provádí zálohově prostřednictvím účtu. Splatnost úplaty je vždy nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního měsíce.
 • Rodiče si zajistí u svých peněžních ústavů trvalý příkaz tzv. souhlas s inkasem, zadají nejvyšší možnou částku k měsíční úhradě = 1 000,- Kč.
 • BÚ MŠ Palováček: 128163503/0300
 • Zadání tohoto souhlasu si nechají potvrdit na příslušném formuláři – Přihláška ke stravování, který si vyzvednou v ředitelně MŠ nebo zkopírují ze školních internetových stránek a potvrzení odevzdají ředitelce MŠ.

Finanční limity (částka na stravování včetně pitného režimu):

Celodenní stravování

2 – 6 let

 • Přesnídávka 8,- Kč
 • Oběd 22,- Kč
 • Svačinka 7,- Kč
 • Celkem 37,- Kč

6 a více let

 • Přesnídávka 9,- Kč
 • Oběd 24,- Kč
 • Svačinka  7,- Kč
 • Celkem 40,- Kč

Polodenní stravování

3 – 6 let

 • Přesnídávka 8,- Kč
 • Oběd 22,- Kč
 • Celkem 30,- Kč


O sestavu jídelníčku se stará vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky. Jídelní lístek se vyvěšuje vždy týden dopředu na nástěnku v šatně tříd.

Jídelníček musí být sestaven v souladu s výživovými normami a finančními limity, podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Součástí normativu je pitný režim. Není povinností kuchyně připravovat diety.

Kvalita podávané stravy se sleduje pomocí tzv. spotřebního koše, který je stanoven počítačovou metodou na základě dosud platných doporučených výživových dávek.

Případné dotazy ohledně stravování, informace o platbách nebo případné stížnosti můžou rodiče projednat přímo v ředitelně MŠ nebo telefonicky na číslech 728 776 797 nebo 556 623 612 – p. Ž. Pospěchová.

 

 

Ž. Pospěchová, vedoucí ŠJ
Mgr. Lenka Macíčková, ředitelka MŠ