Školné / úplata


Mateřská škola Palováček s.r.o, Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína
Pokyn jednatelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání


Č.j.: PA-MŠP-55/2019/20
Účinnost od: 1.9.2020 do 31.8.2021
Spisový znak: 2.2.
Skartační znak: A 5
Změny: -

Tento pokyn je stanoven v souladu s obecným ustanovením § 123 odst. 2. a 4. zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I - Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, kteří nejsou zaměstnanci společnosti Hanon Systems Autopal Services, s.r.o. a Varroc Lighting Systems, s.r.o. mateřské škole.

Čl. II - Výše úplaty

Výši úplaty stanoví jednatelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační nástěnce mateřské školy, internetových stránkách nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Jednatelka společnosti Mgr. Lenka Macíčková stanovuje pro školní rok 2020/2021  měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 1 200,- Kč.

Čl. III - Snížení úplaty

Podmínky slevy na druhé, třetí dítě (při souběžné docházce):
V případě přijetí druhého, třetího dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonnému zástupci dítěte přiznána sleva na druhé, třetí dítě.

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na druhé dítě 1 000,- Kč, na třetí dítě 800,- Kč

Čl. III - Prominutí úplaty

Úplata v době hlavních – letních prázdnin:
Úplata je prominutá pouze zákonnému zástupci dítěte, které nastoupí v následujícím školním roce k povinnému vzdělávání do Základní školy a dítě omluví z docházky na celé dva měsíce červenec, srpen.

Čl. IV - Splatnost úplaty

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost a provádí se prostřednictvím účtů.

Zákonní zástupci si zajistí u svých peněžních ústavů trvalý příkaz tzv. souhlas s inkasem, zadají nejvyšší možnou částku k měsíční úhradě 1 200,- Kč. Zadání tohoto souhlasu si nechají potvrdit na příslušném formuláři, který je přílohou tohoto pokynu.

Číslo účtu MŠ Palováček: 128163503/0300

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

 


V Šenově u Nového Jičína dne: 15. 05. 2020
Vypracovala: Mgr. Lenka Macíčková