Přijímací řízení


Chcete zapsat Vaše dítě k nám? Domníváte se, že jste v souladu s ideemi školy?

Pak vyplňte „PŘIHLÁŠKU“ v příloze a zašlete nám ji na email nebo vhoďte do schránky mateřské školy.

Přihlášky přijímáme celoročně, děti jsou zapisovány postupně do pořadníku. Přestože podáte Přihlášku, musíte se ještě dostavit k zápisu v měsíci květnu s vyplněnou Žádostí.

Navštivte společně s dětmi Den otevřených dveří, který probíhá každoročně v měsíci listopadu a dubnu.

___________________________________________________________________________

Pokud budete chtít dítě do školky přihlásit v den zápisu (květen) vyplňte „ŽÁDOST“ a  doručte ji do školky.

Do čtrnácti dnů od podpisu žádosti vydává ředitelka MŠ zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a současně zákonné zástupce přijatých dětí vyzve k dalšímu setkání – květen,  kde podepíši závaznou smlouvu mezi MŠ a zákonným zástupcem a zaplatí zápisné.

Zákonní zástupci při podpisu smlouvy v květnu obdrží nezbytné formuláře – evidenční list, přihlášku ke stravování, formulář k předávání dítěte, souhlas se zpracováním citlivých údajů. Tiskopisy vrátí vyplněné, podepsané v určeném termínu k rukám ředitelky školy.

 

Další informace:

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být smyslově, tělesně a duševně zdravé, děti, které již mají zvládnuty hygienické návyky (konkrétně: absence plínek, snaží se samostatně stolovat, a s dopomocí oblékat) a jsou způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny RVP PV a Školním vzdělávacím programem.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.

Informace o povinnosti očkování:

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci s výjimkou dítěte, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

 

Školné:

Výši školného naleznete v oddíle Naše škola – školné (www.skolkapalovacek.cz).

Na školné lze uplatnit slevu na vypočtené dani.  Sleva je ve výši minimální mzdy, pro rok 2022 je to 16 200 Kč.

Zaměstnanci společnosti Hanon Systems Autopal Services, s.r.o. a Varroc Lighting Systems, s.r.o. školné neplatí (firemní benefit).