Aktuality

08. 09. - Zvýšení stravného od 1.9.2021

Vážení rodiče,

 

dlouho očekávaná novela o školním stravování je tady s účinností od 1.9.2021. Nejvýraznější změnou, kterou přináší, je zvýšení finančních normativů. Od roku 2012, kdy byly normativy upravovány, narostla podle ČSÚ cena potravin o 20 % a ještě poroste. Proto se nyní normativy zvyšují, a to jak dolní hranice, tak horní hranice. Zvýšení činí většinou 20 - 27%.

V normativech pro MŠ byla dříve uvedena částka za pitný režim pouze pro věkovou skupinu 3 6 let. Nyní je nově uvedena částka i pro sedmileté děti.

 

Příklady změn finančních normativů:

Kategorie

Do 31.8.2021

Od 1.9.2021

3-6 let MŠ

26 – 43 Kč

33 – 52 Kč

Pitný režim

3 – 5 Kč

4 – 6 Kč

7 let MŠ

29 – 54 Kč

37 – 66 Kč

Pitný režim

    -

4 - 6 Kč

 

I naše školní jídelna musí reagovat na růst cen potravin, růst režijních nákladů (mzdová režie, věcná režie - energie, voda, elektřina, plyn, opravy a údržba strojů, revize, mycí prostředky…) a finanční normu regulovanou vyhláškou.

Proto s účinností od 1.9.2021 zvyšuje cenu stravného o 22%.

Zkontrolujte si v souhlasu k inkasu výši nastavené částky.

                                                                CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

 

                 2 – 6 let MŠ

            7 let MŠ

Přesnídávka

                     9,- Kč

               10,- Kč

Oběd

                   22,- Kč

               25,- Kč

Svačinka

                     9,- Kč

               10,- Kč

Pitný režim

                     5,- Kč

                 5,- Kč

Celkem

                    45,- Kč

               50,- Kč

 

Vedoucí ŠJ

27. 08. - PRVNÍ DNY V MŠ

PRVNÍ DNY V MŠ

Vážení rodiče, milé děti,

léto a prázdniny nám uběhly mílovými kroky, před dveřmi je nový školní rok a my všichni se již těšíme na první dny v naší mateřské škole, začínáme 1. 9. 2021.

Na různé děti působí prostředí MŠ různě, v někom vzbuzuje radost, v někom očekávání, v někom nejistotu, v někom bázeň a v někom dokonce strach. Tak jako tak nastane každému ze školáčků období zvané adaptace. Společnými silami to dozajista zvládneme. Doporučujeme se zaměřit na prvních 14 dní docházky, nespěchejme, obrňme se trpělivostí, mějme pochopení, usmívejme se, vydržme; zejména u nových dětí (doporučujeme vyzvedávání po obědě). Bude to dobré, stačí si jenom počkat. Komunikujte, prosím, se svou paní učitelkou tak, ať jsou všechny tři strany spokojeny (dítě-rodič-učitelka). Stáváme se partnery ve výchově vašich dětí, ale bez komunikace to půjde stěží.

Ke sdílení informací můžete využívat také e-mailový kontakt na učitelé/ky MŠ:

Třída Žabičky: zabicky@skolkapalovacek.cz

Třída Sluníčka: slunicka@skolkapalovacek.cz

Třída Zvídálků: zvidalci@skolkapalovacek.cz

Nově příchozím zákonným zástupcům byly rozdány dotazníky týkající se jejich dětí. Pedagogové si je poté nastudují a budou již hned ze startu vědět, co má vaše dítě rádo nebo naopak. Dotazník má jediný cíl – ulehčit dítěti první dny, týdny, případně měsíce v MŠ tak, aby bylo spokojené. Prosíme o odevzdání dotazníku bez zbytečných prodlev (ideálně v týdnu 1.- 3. 9. 2021). Děkujeme.

Co s sebou?

Věci, které bude dítě potřebovat do MŠ:

- papuče (nejlépe samonazouvací)  – podepsané

- převlečení do třídy - podepsané

- oblečení na zahradu – podepsané

- pláštěnku – podepsané

- pyžamo – podepsané

- tričko, kraťasy, tenisky na cvičení – podepsané

- gumáky – podepsané

- dostatek náhradního oblečení

Další věci:

- toaletní papír

- papírové kapesníky

- kancelářský papír, výkresy, barevné výkresy…

- trojhranné pastelky, lepidlo – tyčinka Kores

Navolení inkasa k platbám:

Navolte si do konce srpna na svých bezhotovostních účtech inkasa, ať můžeme již začátkem září stáhnout první platby za školné a stravné. Variabilní symbol necháváte prázdný, do zprávy pro příjemce napíšete jméno dítěte.

Úhrada za stravné je splatná  15 dne následujícího kalendářního měsíce.

Úhrada za školné je splatná 15 dne stávajícího kalendářního měsíce ve kterém dítě dochází do školy.

 

Omlouvání nepřítomnosti dětí:

Výňatek ze školního řádu platného od 1. 9. 2021. 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 6,30 hod., v pondělí do 7,00 hod. a to telefonicky nebo pomocí sms pouze na tomto čísle: +420728776797. Výjimečně na čísle pevné linky 556/623612.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně v mateřské škole.

Absenci dítěte delší než 14 dnů omlouvá zákonný zástupce písemně, omluvenku předá třídní učitelce.

Předškoláci:

Povinné předškolní vzdělávání má svá pravidla, o kterých byste měli vědět. Týká se těch dětí, které dovrší 5 let do konce srpna 2021.

Výňatek ze školního řádu platného od 1. 9. 2021. 

Forma pravidelné denní docházky

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven ředitelem/lkou MŠ na 4 hodiny denně od 8,00 – 12,00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Dítě ale má právo využívat celou provozní dobu MŠ, tj. od 6,00 do 17,00 hodin, výše uvedený rozsah je však povinný. Ostatní doba pobytu je nadále nepovinná.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Omluvit dítě z nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinen nejpozději do tříkalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti v podobě, kterou lze dokumentovat –  prostřednictvím Omluvenkového listu.

(formulář Omluvenkového listu je v koutku pro rodiče, nebo na webových stránkách, vyplní, odevzdá třídní učitelce)

Odůvodnění nepřítomnosti dítěte v předškolním vzdělávání je v kompetenci rodičů, v opodstatněných případech však může MŠ požadovat doložení důvodů (např. zprávu od lékaře). Důvodem nepřítomnosti dítěte jsou zdravotní a závažné rodinné důvody.

V době vzdělávání navštěvují děti lékaře jen v odůvodněných případech. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci dítěte. V případě, že dítě není nemocné, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do vzdělávání. Po opětovném nástupu do školy zákonný zástupce předloží omluvenku třídnímu učiteli/ce.

Na základě žádosti zákonných rodičů může dítě ze vzdělávání uvolnit na část dne, na jeden den třídní učitel/ka, na 3 a více dnů ředitel/ka školy. V tomto případě je nutné podat písemnou žádost – formulář „Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání“ je ke stažení na webových stránkách školy. Zprávu s rozhodnutím buď osobně předá nebo zašle (dopisem, e-mailem) ředitel/ka školy zákonným zástupcům v písemné podobě do 3 dnů ode dne doručení žádosti.

Třídní učitel/ka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel/ka ředitele/ku školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte delší než 1 týden řeší ředitel/ka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel/ka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Třídní schůzky:

Třídní schůzky se konají v těchto termínech: 7. 9.2021 Zvídálci, 8. 9.2021 Sluníčka

Sraz v 15.30 hodin na třídě.

Na programu budou organizační záležitosti Vaší třídy, MŠ; představení možné spolupráce s MŠ v programu Skutečně zdravá školka atd. 

Prosíme, nezapomeňte na respirátory. Děti nechceme slučovat, prosíme o jejich zajištění mimo třídu.

 

Kroužky:

Zájem o kroužky budeme zjišťovat.  Budou-li skutečně kroužky realizovány od 4. října, se rozhodneme v průběhu září (dle situace, zájmu a složení dětí),

 

Oslavy narozenin:

Podstata narozenin a jejich oslavy nespočívá ve sladkostech, ale ve společném sdílení radosti s kamarády a ve výjimečnosti osoby samotného oslavence v tento den. Tak, jak je u nás zvykem, děti si rády vše připraví (umyjí, rozkrájí, nachystají na tác či talířky) v kuchyňkách jednotlivých tříd za asistence učitelky, tety.

Covid-19 prosíme všechny rodiče, aby do školky donesli jen suroviny – ovoce, zelenina. Není žádoucí domácí nachystání (např. rozkrájené produkty na tácu, atp.). O vše se postaráme my. Děkujeme.

Věříme, že rozumíte důvodům, které nás k tomuto rozhodnutí vedly.

 

Rozdělení dětí do tříd:

Ke stažení ZDE

 

T Ě Š Í M E   S E 

Kolektiv MŠ Palováček

27. 08. - Jak budeme fungovat od 1.9.2021

COVID - 19

JAK BUDEME FUNGOVAT OD 1.9.2021

Vážení rodiče,

hledali jsme cestu selského rozumu, zodpovědnosti a našich možností a současně nevystavovali všechny děti možné nákaze.

Respirátory:

Aktuálně JSOU v mateřské škole povinné, výjimku mají děti a pedagogové z MŠ. Prosíme o dodržování, děkujeme.

 

Testování dětí na Covid-19:

Netestujeme.

 

Příznak Covid-19:

Jakmile zjistíme možný příznak infekce u Vašeho dítěte (např. kašel, dušnost, teplota apod.), zajistíme izolaci a ihned voláme rodiče s prosbou řešení situace (případně oslovíme přímo v šatně při převlékání dítěte s rodičem). V případě, že Vaše dítě trpí alergií, prosíme o lékařskou zprávu, že tomu tak skutečně je, případně jen Vaše čestné prohlášení, že se jedná o alergickou reakci, nikoliv příznak virového onemocnění.

 

Jak budeme fungovat z pohledu rodičů:

- Dítě přivádí/vyzvedává nejlépe jedna osoba.

- Pobyt dospěláka v šatně jen po nezbytně dlouhou dobu (respektujeme adaptační čas).

- Průchod chodbou budovy zakázán.

- Využívejte desinfekce, které jsou v budově rozmístěné.

 

Jak budou fungovat třídy:

I. třída Žabičky:     7,00 – 15,30 hodin

II. třída Sluníčka:   6,00 – 17,00 hodin

III. třída Zvídálci:  7,00 – 16,00 hodin

 

Dopoledne:

- Všechny děti se budou společně scházet  ráno od 6,00 do 7,00 hodin ve II. třídě Sluníček.

- Děti z I. třídy Žabiček a III. třídy Zvídálků budou odcházet do své třídy v 7,00 hodin.

Odpoledne:

- Všechny děti se budou společně rozcházet od 16,00 do 17,00 hodin ve II. třídě Sluníček.

- Děti z I. třídy Žabiček budou odcházet ze své třídy do II. třídy Sluníček v 15,30 hodin.

- Děti ze III. třídy Zvídálků budou odcházet ze své třídy do II. třídy Sluníček v 16,00 hodin.

 

Návrat ze zahraniční dovolené:

Ochranné opatření s účinností od 23. 8. 2021 a z toho vyplývající povinnosti pro zákonné zástupce při návratu ze zahraničí najdete ZDE

 

Tato pravidla platí až do odvolání.

Děkujeme za spolupráci, tým MŠ Palováček.

26. 8. 2021, Lenka Macíčková, ředitelka MŠ Palováček s.r.o.

 

27. 08. - VYHODNOCENÍ - Průzkum spokojenosti rodičů

Průzkum spokojenosti rodičů s MŠ Palováček s.r.o. 2020/21

Do průzkumu se zapojilo celkem 50 rodičů (ze 70)

Všem, kteří dotazník pečlivě vyplnili a poskytli nám tak cenné informace o naší práci i užitečné podněty k další spolupráci, děkujeme. 

VYHODNOCENÍ