Aktuality

09. 04. - Aktuální informace k provozu

Aktuální informace k provozu

9. 4. 2021

Milí rodiče,

MŠMT zpracovalo několik materiálů k otevření provozu MŠ od 12. 4. 2021, které jsou velmi bohaté. My se pokusíme shrnout to nejdůležitější.

KTERÝCH DĚTÍ SE OTEVŘENÍ PROVOZU TÝKÁ?

 Bylo již objasněno včerejším mailem, webem (8. 4. 2021, viz níže), vč. nutnosti potvrzení vyvolených profesí

 MŠMT nikterak neomezilo provozní dobu, přesto Vás žádáme, abyste si dítě vyzvedli do 16.00 hodin, výrazně   nám to pomůže s organizací tříd.

 Děti budou ve dvou skupinách do 15 dětí (smíšené skupiny)

VSTUP DO BUDOVY, POHYB PŘED BUDOVOU

 Vstup do MŠ – úterý, středa, pátek bude pouze zadním vchodem (ráno při scházení i odpoledne při rozcházení dětí), pondělí, čtvrtek boční vchod do  tělocvičny.

 Vstup rodičů do prostorů třídy a budovy MŠ je zakázán.

 Pro všechny rodiče a děti platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupu 2m.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Dle pravidel platného Školního řádu.

STRAVOVÁNÍ

 Od 19.4.2021 mohou obědy za dotovanou cenu odebírat rodiče jako jídlo sebou i pro děti, které se ještě nemohou účastnit vzdělávání.

 Pokud budete mít zájem o odběr obědů, přihlásíte se emailem skolnijidelna@skolkapalovacek.cz vždy v pátek na následující týden.

 Podepsaný jídlonosič přinesete k bočnímu vchodu a položíte jej na vyznačené místo (do 8,00 hodin). Zde si rovněž jídlonosič vyzvednete (11,00 – 11,30 hodin).

TESTOVÁNÍ

Preventivní testování se v naší školce provádí ode dne 12. dubna 2021 s asistencí 3. osoby.

Testovány budou všechny děti, které chtějí uskutečňovat prezenční předškolní vzdělávání.

Netýká se dětí, které jsou v ochranné „pocovidové“ době 90 dní – pak je ale nutné doložit odpovídající zprávu od lékaře s jasně stanoveným dnem, kdy byl diagnostikován pozitivní test – a splňují „kritéria“ vstupu. Zdůrazňujeme nutnost doložit potvrzení o prodělaném Covid-19 (90 dní se odpočítává od potvrzeného pozitivního testu). Nebude-li doloženo (sms zpráva o výsledku testu je neprůkazná), vyzveme Vás, resp. dítě k testování.

Za školku bude v prvním týdnu určena 1 osoba, které Vám bude k dispozici ve stanoveném čase od 6.00 do 8.20 hodin. Současně Vás žádáme, respektujte nejzazší čas příchodu do školky. Předpokládejte, že testování zabere cca 20 minut (neuvádíme čekací prodlevu).

Preventivní antigenní test se bude provádět s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole bezprostředně po příchodu do školy.

AG test: testovacím dnem je pondělí a čtvrtek

Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude odtestováno v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování. Prosíme a současně apelujeme na ty, kteří přijdou do MŠ v jiné dny, než je stanoveno testování, aby se telefonicky, mailem domluvili dopředu, ať jsme na Vás připraveni.

Testovací místnost: tělocvična (boční vchod přes umyvárnu dětí)

Do tělocvičny budou vpuštěni jen ti, které budeme právě testovat, proto doporučujeme teplejší oděv na venkovní vyčkávání k testování.

  Rodič s dítětem použije dezinfekční prostředek na ruce

  Rodič s dítětem si vybere testovací místo k sezení s odkládací plochou, testovací sadou a návodem k použití

  Rodič rozbalí test

Abychom urychlili proces, velmi Vás prosíme, podívejte se doma na instruktážní video, které ukazuje, jak s testem pracovat a prostudujte návod.

Videonávod k testování Singclean testy: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Singclean test:

Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

Vyhodnocení testu:

Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 10x.

Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

Spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut

Výsledek testu:

 Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítě může samostatně projít do školky vnitřními dveřmi tělocvičny. Rodič odchází dveřmi přes umyvárnu.

 Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a rovnou odchází ze školky dveřmi přes umyvárnu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že dítě bylo pozitivně testováno.

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost je v případě, že je povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Jste-li odpůrci tyčinkového stěru z nosních dírek, lze využít i jiné antigenní testy, kterou jsou ovšem schválené MZČR (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). I zde platí pravidlo, testování probíhá v MŠ, balení se otevírá až u nás. Takovýto test nelze u nás proplatit.

Prosíme, dobře si nastudujte návod, ať se nezdržujeme navzájem, my budeme v těchto případech jen přihlížející …

Konfirmace a návrat:

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní děti na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. 

 

Na závěr Vás prosíme o max. spolupráci, shovívavost a toleranci My se budeme snažit udělat maximum pro danou situaci za daných podmínek.

Na Vaše děti se moc těšíme a současně myslíme na ty, kterým v této době nebyl umožněn vstup do naší školky Palováček. Snad to nebude příliš dlouho trvat.

Jen dobré přeje

Kolektiv školky Palováček

 

08. 04. - Mimořádná opatření k 12.4.2021

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

S účinností od 12.dubna 2021

Vážení rodiče, penzum informací pošleme (vč. zveřejnění na webu) až zítra 9. 4. 2021 (stále přicházejí aktuální úpravy metodiky …). Přesto je pár bodů, které byste měli mít k dispozici co nejrychleji a podle toho se zařídit …

Osobní přítomnost dětí na vzdělávání je umožněna pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let).

Výjimka:

Jelikož k 11. 4. 2021 končí činnosti „určených škol" pro zdravotníky….. budou moci děti těchto pracovníků nastoupit do své „kmenové“ školky.
Jedná se o tyto profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Škola bude potřebovat potvrzení od výše uvedených zaměstnavatelů, že rodič je u nich zaměstnán.

Zároveň Vás prosíme, nechť nám tuto skutečnost nahlásíte dopředu, ideálně do pátku 9. 4. 2021. Kapacita dané třídy byla stanovena MZČR do 15 dětí.

Děti v MŠ:

budou vzdělávány ve skupině maximálně 15 dětí

sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou umožněny

děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

školám je uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

Dítěti se umožňuje osobní přítomnost ve škole pouze tehdy, pokud:

nemá příznaky onemocnění COVID-19

  zvýšenou tělesnou teplotu

  suchý kašel

  dušnost

  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

  ztrátu chuti a čichu

  bolest v krku

  bolest svalů a kloubů

  rýmu / ucpaný nos

  bolest hlavy

podstoupilo vyšetření ve školou stanovené frekvenci prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Zaměstnanci MŠ:

  školám je uložena povinnost testovat zaměstnance 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

  pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci jsou povinni nosit respirátor, případně ochranný štít

Zaměstnanci se umožňuje osobní přítomnost na pracovišti pouze tehdy, pokud:

nemá příznaky onemocnění COVID-19

  zvýšenou tělesnou teplotu

  suchý kašel

  dušnost

  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

  ztrátu chuti a čichu

  bolest v krku

  bolest svalů a kloubů

  rýmu / ucpaný nos

  bolest hlavy

podstoupil vyšetření ve školou stanovené frekvenci prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Podmínka testování se považuje za splněnou, pokud osoba doloží že:

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Proč ne testování v domácím prostředí dítěte?

Protože testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním dětem. Takovou záruku u domácích testů nemáme.
MŠMT pečlivě zvažovalo organizační a logistické nastavení povinného plošného screeningu formou neinvazivních Ag či PCR testů ve vazbě na smysl a účel jeho nastavení (ochrana veřejného zdraví, a to nejenom samotného testovaného dítěte, ale i jeho kamarádů, s nimiž bylo dítě v posledním období ve škole v kontaktu).
Uvedené se promítá i v požadavku epidemiologů směřujícího k tomu, že důsledkem pozitivního výsledku Ag testu konkrétního dítěte  bude odchod ze školy všech dětí s nimiž byl daný jedinec ve vymezeném období v kontaktu.
Je proto nezbytné zajistit, aby průběh testování byl nastaven spolehlivě a poskytoval validní výsledky. Z tohoto důvodu není možné (alespoň v počáteční fázi, před evaluací funkčnosti tohoto systému) připustit testování v domácím prostředí dítěte, neboť toto nastavení by mohlo vést jednak k tomu, že:

   test nebude proveden správným způsobem v souladu s pokyny výrobce a neposkytne tak relevantní výsledek,

   případný pozitivní výsledek Ag testu nebude rodičem dítěte škole oznámen a požadavek na ochranu veřejného zdraví třetích osob (jeho kamarádů či    zaměstnanců školy) tak nebude moci být naplněn.

 

 

 

 

05. 04. - Elektronický předzápis 2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Vše potřebné naleznete zde.

 

23. 02. - Zápis do MŠ Palováček

Pondělí 3. května 2021 od 7,00 do 15,30 hodin

Úterý 4. května 2021 od 10,00 do 17,00 hodin

v kanceláři ředitelky školy

 

ZÁPIS DO MŠ PALOVÁČEK s.r.o.

pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu:

Zápis se koná pro děti, které jsou přijímány k celodenní pravidelné docházce. Předpokládaný počet přijímaných dětí ve školním roce 2021/2022:   19

Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží:

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání společně s dokladem o očkování potvrzeným lékařem.

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti, které dovrší věku 5 let do 31. srpna stávajícího roku) doklad o pravidelném očkování škola nepožaduje.

Rodný list dítěte.

Platný občanský průkaz zákonného zástupce (cestovní pas).

Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).

 

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Palováček s.r.o. na školní rok 2021/22 ve správním řízení, podle kritérií, která jsou zveřejněna, společně se žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, na webových stránkách školy: www.skolkapalovacek.cz

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

O přijetí bude rozhodnuto do 14 dnů.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích školy) dále pak na webových stránkách školy www.skolkapalovacek.cz.

Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

23. 02. - Den otevřených dveří

V úterý 27. dubna 2021 od 8,00 do 16,00 hodin    

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE PALOVÁČEK s.r.o.

sdílené škole poskytující své služby široké veřejnosti a zaměstnancům firmy Hanon a Varroc

           

Vážení rodiče, milé děti 

blíží se čas zápisů do škol, a proto Vás srdečně zveme na prohlídku naší Mateřské školy Palováček s.r.o. v rámci „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který pro Vás pořádáme.

U této příležitosti Vám rádi představíme prostory Mateřské školy, náš pedagogický tým, práci s dětmi a v neposlední řadě také odpovíme na Vaše otázky. 

Pokud vybíráte pro své dítě mateřskou školu a uvažujete o jiném než tradičním přístupu ke vzdělávání, určitě se přijďte s dětmi podívat k nám.

Těší se na Vás a Vaše děti tým Mateřské školy Palováček s.r.o.

 

V případě přísnějších hygienických opatření na Mateřské škole Vás žádáme o jejich dodržování.