Postup vzhledem ke Covid-19


V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Cocid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Pro stanovení hygienických a protiepidemických pravidel bude vycházet z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19“ a její aktualizace.

Informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy v oddíle Covid-19 a vstupních dveřích školy.
 

Hygienická pravidla a standart úklidu vzhledem ke Covid – 19
ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU
 • Vstup rodičů do budovy pouze v roušce.
 • U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Děti jsou na tento postup opakovaně upozorňovány.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání všech využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání prostor školy se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně i v průběhu edukace dětí.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – textilními ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy, po zahájení výuky a po odchodu dětí ze školy.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • 1x týdně (sobota) provádí externí firma hloubkovou dezinfekci ozonem všech vnitřních prostor školy.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
Škola je vybavena
 • Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů.
 • Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Přiměřeným počtem roušek – pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky dětmi).

 

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V MIMOŘÁDNÉM REŽIMU OD 04.01. 2021 do odvolání

Příchod do MŠ a pohyb před MŠ

 • Vstup do MŠ bude pouze zadním vchodem (ráno při scházení i odpoledne při rozcházení dětí).
 • Vstup do prostorů třídy a jiných částí MŠ, kromě šatny dětí Sluníček a Žabiček je zakázán.
 • Pro všechny rodiče a děti platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupu 2m.

V prostorách MŠ

 • U vstupních dveří Vás přivítá buď teta Žanetka nebo p. učitelka, která Vašemu dítěti změří teplotu bezkontaktním teploměrem, převezme od Vás podepsané Čestné prohlášení a poskytne Vám i dětem dezinfekci na ruce (bude připravená po celý den u dveří).
 • Protože v šatně smí být jen omezený počet osob (aby mohl být zajištěn min dvoumetrový rozestup) budete se řídit pokyny tety Žanetky (případně p. učitelky), která organizaci pohybu v šatně bude zajišťovat.
 • Vstup do šatny bude umožněn pouze rodičům dětí ze třídy Sluníček a Žabiček, děti ze třídy Zvídálků samostatně přejdou chodbou do své šatny, kde na ně bude čekat p. učitelka.
 • Děti budou vedeny k řádnému, častému mytí rukou, používání dezinfekce.
 • Stravování a pitný režim dětem zajistíme tak, aby byl dodržen dostatečný odstup dětí a také nezbytná hygiena.
 • Dopoledne i odpoledne budou děti ve své třídě se svoji p. učitelkou.

Rozcházení dětí

 • zazvoníte na p. učitelku tak jako doposud, rodiče Zvídálků si přejdou pro děti k zadnímu vchodu. Od 15:30 budou děti ze všech tříd ve II. třídě Sluníček do 17:00.